Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Treść

Korespondencję należy składać w kancelarii Centrum Pomocy Społecznej Śródmieście im. prof. A. Tymowskiego, ul. Konwiktorska 3/5 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 lub wysyłać za pośrednictwem poczty pod adresem:

CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY SRODMIEŚCIE
IM. PROF. A. TYMOWSKIEGO:
ul. Konwiktorska 3/5
00-217 Warszawa

Z Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. A. Tymowskiego można się skontaktować również za pośrednictwem poczty elektronicznej:
sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl
O sposobie załatwienia sprawy Centrum powiadamia zainteresowanych pisemnie w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

PRZYZNAWANIE I ODMOWA ŚWIADCZEŃ

Zgłoszenie dotyczące potrzeby udzielenia pomocy społecznej złożyć może w Centrum osoba zainteresowana a także każda inna osoba lub instytucja, która wie o trudnej sytuacji osoby zgłaszanej. Zgłoszenie można złożyć drogą korespondencyjną, telefoniczną lub osobiście do pracownika socjalnego.

Podstawą do przyznania lub odmowy świadczeń pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

Wszystkie informacje uzyskane podczas wywiadu stanowią tajemnicę i mogą być wykorzystane jedynie dla potrzeb pomocy społecznej.
Osoby korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współudziału w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji.

Decyzję o przyznaniu lub odmowie pomocy podejmuje Dyrektor Centrum. Jest ona wydawana w formie pisemnej. Decyzji w formie pisemnej nie wymaga przyznanie pomocy w formie pracy socjalnej lub poradnictwa specjalistycznego.

W sprawach wniosków i skarg:
Dyrektor– Katarzyna Frączek
przyjmuje w poniedziałki w godz. 12.00-14.00, po uprzednim zapisaniu się w SekretariacieWprowadził Szacha-Głuchowicz Tomasz 2020-02-24
Aktualizujący Szacha-Głuchowicz Tomasz 2021-08-03
Zatwierdzający Szacha-Głuchowicz Tomasz 2021-08-03
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-08-03
Wersja standardowa